ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია

ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია წარმოადგენს ახალქალაქის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და ეკოლოგიური განვითარების ხელშეწყობისა და მისი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხედვას. ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია შემუშავებული იქნა ახალქალაქის მოსახლეობის ფართო ფენებთან, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და განსაკუთრებით, ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის წევრებთან კონსულტაციების მეშვეობით. გთხოვთ ჩამოტვირთოთ ახალქალაქის განვითარების სტარტეგია და თანდართული დოკუმენტები ქვემოთ მითითებულ ბმულებიდან:

COVID-19 საგრანტო სახელმძღვანელო

სრული განაცხადის ფორმა

ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2021-2024

დანართი 1. ახალქალაქის LDS-ის განვითარებისათვის თემთა პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლის საბაზისო კვლევა

დანართი 2. LDS-ის განვითარების პროცესი

დანართი 3. ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის წესდება

დანართი 4. საგრანტო სახელმძღვანელო

დანართი 5. ინტერესთა კონფლიქტის დეკლარაცია

დანართი 6. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ეთნიკური და გენდერული განაწილება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით

დანართი 7. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის პროფილი

დანართი 8. ძირითადი სერვისები და პროგრამები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში