მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
2018 წლის 29 ნოემბრიდან 28 დეკემბრის ჩათვლით ახალქალაქის ადგილობროვი განვითარების ჯგუფი აცხადებს საგრანტო კონკურსის პირველ ეტაპს ქვე-პროექტების დაფინანსებაზე. დაინტერესების შემთხვევაში იხილეთ ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია და საგრანტო სახელმძღვანელო, ხოლო საგრანტო განაცხადის წარმოსადგენად გთხოვთ შეავსოთ ინტერესთა გამოხატვის ონლაინ ფორმა. გაცნობებთ, რომ აღნიშნიშნულ საგრანტო კონკურსში პრიორიტეტი მიენიჭება მცირე და საშუალობიუჯეტიან პროექტებს. ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ წინა საგრანტო კონკურსით მხარდაჭერილი ინიციატივების თემატიკა და მდებარეობა, რომ თავიდან ავიცილოთ საპროექტო იდეების დუბილება.
საგრანტო კონკურსის შესახებ

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველას, ვისაც აქვს იდეა და ფიქრობს, რომ მისი განხორციელება დაეხმარება მუნიციპალიტეტის განვითარებას, ახალქალაქის LAG-ის მიერ შემუშავებული 4 სტრატეგიული პრიორიტეტის შესაბამისად. საგრანტო კონკურსის წესით, ახალქალაქის LAG შეარჩევს საშუალოდ 40 ძლიერ ქვე-პროექტს. საგრანტო განაცხადის წარდგენა შეუძლია: ბიზნეს ორგანიზაციებს, ასოციაციებს, კოოპერატივებს, სამთავრობო უწყებებს, სათემო ჯგუფებს, ფიზიკურ პირებს. იმისათვის, რომ წარდგენილი საპროექტო განაცხადი შეირჩეს დაფინანსებისთვის თითოეულმა განმცხადებელმა უნდა გაიაროს სამი ეტაპი: 1. ინტერესთა გამოხატვის წარდგენა (EoI). 2. სრული განაცხადის წარდგენა. 3. ტექნიკური შეფასება. შერჩევის პროცესი განხორციელდება ყოველ ეტაპზე და თითოეული პროექტის განაცხადი საბოლოოდ დამტკიცებული ან უარყოფილი იქნება LAG-ის უმრავლესობის გადაწყვეტილების საფუძველზე. მე-2 და მე-3 ეტაპზე გადასულ კანდიდატებს ჩაუტარდებათ დამატებითი ტრენინგები და კონსულტაციები სრული განაცხადის შესავსებად. პირველი ეტაპისთვის  (ინტერესთა გამოხატვის ეტაპი) იხილეთ შემდეგი ინფორმაცია:

მოთხოვნილი საგრანტო თანხა
მინიმალური საგრანტო თანხა შეადგენს -  1 000 ლარს
მაქსიმალური საგრანტო თანხა შეადგენს - 150 000 ლარს
საშუალო საგრანტო თანხა  შეადგენს - 50 000 ლარს. აღნიშნიშნულ საგრანტო კონკურსში პრიორიტეტი მიენიჭება მცირე და საშუალობიუჯეტიან პროექტებს. ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ წინა საგრანტო კონკურსით მხარდაჭერილი ინიციატივების თემატიკა და მდებარეობა, რომ თავიდან ავიცილოთ საპროექტო იდეების დუბილება.

თანადაფინანსება სავალდებულოა ყველა განმცხადებლისთვის შემდეგი პროცენტულობით:
კომერციული საწარმოები ( შპს, კერძო მეწარმეები და ა.შ.) - მინიმუმ 35%
მუნიციპალური და სახელმწიფო ორგანიზაციები - მინიმუმ 35%
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები - მინიმუმ 20%
არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები, და სხვა ორგანიზაციები - მინიმუმ 15%
ადგილობრივი სათემო ჯგუფები და ფიზიკური პირები - მინიმუმ 15%

შენიშვნა: თანადაფინანსებად  ჩაითვლება  როგორც საკუთარი  ფინანსური თანამონაწილეობა  ასევე  მესამე  მხარისგან  (ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან) მოზიდული თანხები.

განაცხადი ინტერესთა გამოხატვის შესახებ შეფასდება, შემდეგი 7 კრიტერიუმის მიხედვით:
1. გეოგრაფიული მდებარეობა: პროექტი უნდა განთავსდეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში
2. საგრანტო თანხა: მოთხოვნილი საგრანტო თანხა შეადგენდეს 1,000 ლარიდან 150,000 ლარამდე
3. პროექტის პერიოდი: პროექტის განხორციელება მთლიანად  უნდა დასრულდეს 2020 წლის 1 მაისამდე
4. თანადაფინანსება: თანადაფინანსების თანხა უნდა შეესაბამებოდეს განმცხადებლის სტატუსის მიხედვით მოთხოვნილ თანხებს
5. LDS -თან  თანხვედრა: განაცხადმა  უნდა აჩვენოს, რომ პროექტი აკმაყოფილებს LDS-ის, სულ მცირე,  ერთ მიზანს და ერთ შედეგს. შესაძლებელია ერთზე მეტ მიზანთან და შედეგთან კავშირი. გარდა ამისა, განაცხადმა ასევე უნდა აჩვენოს, რომ პროექტი შეესაბამება ერთ-ერთი გადამკვეთი ამოცანის შესრულებას.
6. განმცხადებლის იურიდიული სტატუსი: ყველა კომერციულ, ­არაკომერციულ პროექტზე განმცხადებელი არ არის ვალდებული რომ იყოს რეგისტრირებული, იურიდიული პირი. არაკომერციული პროექტებისთვის განმცხადებელი შეიძლება  არ დარეგისტრირდეს.
7. კანონიერება: ყველა საქმიანობა უნდა შეესაბამებოდეს კანონიერების კრიტერიუმებს. უკანონო საქმიანობა არ ფინანსდება.

ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე ნაჩვენებია საგრანტო კონკურსის  ჩატარების გრაფიკი

იხილეთ ვრცლად
პროექტის შესახებ
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის  განვითარების დეპარტამენტი (GIPA/GRDD) ახორციელებს პროექტს “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში”. პროექტის პარტნიორები არიან Mercy Corps, ELVA – საზოგადოებრივი ჩართულობა და დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა. პროექტი დაფინანსებულია სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, და მისი მიზანია ქვემოდან- ზემოთ მიმართული, ინკლუზიური გადაწყვეტილებების დანერგვა, რომელიც ახალქალაქის თემებისა და ადგილობრივი ჯგუფების სრულ ჩართულობას ითვალისწინებს. პროექტის ფარგლებში განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ქალებისა და ახალგაზრდების ჩართულობაზე.

პროექტის ხანგრიძლივობაა: 44 თვე (ნოემბერი/ 2016 – ივლისი/ 2020)
კონტაქტი
მისამართი: გუსან ჰავასის #7, 0700, ახალქალაქი, საქართველო
სამუშაო საათები: ორშ-პარას. 09:00 - 18:00
ელ.ფოსტა: info@akhalkalakilag.geსაკონტაქტო პირები
სერგეი ხაჩატრიან – LEADER კოორდინატორი
ტელ.: +995 599199746

სერგეი შახბეკიან – პროგრამის ოფიცერი
ტელ.: +995 599193662

ანუშ გილოიან – ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) თავმჯდომარე
ტელ.: +995 592909165

პარტნიორები

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 1994 წელს შეიქმნა. ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი USDA-ს მიერ დაფინანსებული პროგრამის მემკვიდრეა, რომელიც 2003 წლის ივნისში დაიწყო, და რომელსაც GIPA 2005 წლის აპრილიდან ხელმძღვანელობს.

დეპარტამენტის მიზანია, სოფლის განვითარების და საქართველოს სოფლის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, რეგიონებში თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვა, განათლების დონის ამაღლება, არსებული შესაძლებლობების გაზრდა, ინსტიტუციური განვითარება, კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონებისათვის მდგრადი სოციო-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის სწორი მმართველობისა და პოლიტიკის შემუშავება.

დეპარტამენტის საქმიანობა მოიცავს შემდეგ სფეროებს: სოფლის მეურნეობა, ვეტერინარია, ცხოველთა ჯანმრთელობა, სურსათის უვნებლობა, სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა, აგრობიზნესი, პროფესიული განათლება და სოფლის ეკონომიკური მდგომარეობა.
"მერსი ქორპსი" წარმოადგენს საერთაშორისო არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომელიც 1979 წელს ჩამოყალიბდა. მას შემდეგ მერსი ქორპსმა დახმარების ხელი გაუწოდა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ადამიანებს გადარჩენისა და შემდგომი განვითარების მიზნით. ეს არის ჩვენი მიდგომის არსი: ჩვენ ვეხმარებით ადამიანებს კრიზისის შესაძლებლობად გადაქცევაში.

ჩვენი მისია: გაჭირვების, სიღარიბის და ჩაგვრის შემცირება ადამიანებისთვის უსაფრთხო, პროდუქტიული და სამართლიანი საზოგადოების მშენებლობაში დახმარების გზით. 2000 წლიდან "მერსი ქორპსი” მუშაობს საქართველოში. ქვეყანაში მოღვაწეობის მიზანს ორგანიზაციისთვის წარმოადგენს სტაბილური და დაცული თემების შექმნა რეგიონებში, რომლებზეც განსაკუთრებულ ზემოქმედებას ახდენს სიღარიბე და კონფლიქტები.

"მერსი ქორპსი" ეხმარება ქართველ ფერმერებს ყველა ზემოხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით კომპლექსური მიდგომის გამოყენებაში ნაცვლად მათი აღქმისა ცალკე მდგომ და ერთმანეთთან დაუკავშირებელ პრობლემებად. მოსახლეობას და ფერმერებს აწვდის მნიშვნელოვან სასოფლო-სამეურნეო ინფორმაციას, ატარებს ტრენინგებს და, ასევე, დახმარებას უწევს კავშირის დამყარებაში ბაზრებთან და მყიდველებთან.
West Cork Development Partnership (WCDP) აერთიანებს ირლანდიის სოფლების 36 ადგილობრივ კომპანიას, რომლებმაც LEADER მიდგომის დანერგვა 90-იანი წლების დასაწყისიდან დაიწყო. კომპანიამ მხარი დაუჭირა სხვადასხვა ინიციატივას და მომსახურებას დასავლეთის კორკის რეგიონის განვითარებისთვის.

WCDP-ის მუშაობის მთავარი მიზანი იყო, მოსახლეობისთვის ეჩვენებინა იმ პროექტებისა და ინიციატივების, ასევე გარემოს დაცვისა და კულტურული აქტივობების მნიშვნელობა და ღირებულება, რომლებიც მხარს დაუჭერდა ადგილობრივი თემებისა და საწარმოების განვითარებას.

LEADER პრინციპების დანერგვას თან ახლდა კონსულტაციები მთელი რეგიონის მაშტაბით, რაც განხორციელდა სხვადასხვა მედია და საზოგადოებრივი ღონისძიებების საშუალებით. კონსულტაციების შედეგად, გამოვლინდა პრიორიტეტული ქმედებები, ინოვაციური გეგმები და იდეები, სტრატეგიები და მოსაზრებები, რაც საბოლოოდ აისახა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში.
ელვა საზოგადოებრივი ჩართულობა - საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც ხელს უწყობს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას სოციალური სარგებლისთვის. ელვას გუნდი ქმნის ვებ და მობილურ პლატფორმებს მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში. საქართველოში ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა ახალგაზრდების გაძლიერება ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროს განვითარების ხელშეწყობით. ამ კუთხით, ორგანიზაციას უკვე განხორციელებული აქვს არაერთი პროექტი.